IMIENINY: Rafala Felicji Franciszska
niedziela, 24. 01. 2021
Ulti Clocks content

bip11

Plakat Funkcja Publiczna

W związku z nieprzyjaznymi działaniami wobec TV Orneta za pojawianie się na portalu niepochlebnych komentarzy czy artykułów nie pomyśli orneckiej władzy, TV Orneta będzie teraz w większym stopniu informować i wyjaśniać działania i decyzje rządzących naszą gminą, aby mieszkańcy mieli pełniejszy obraz pracy naszego samorządu.

Przypominamy garść przepisów i informacji dotyczących wolności słowa i wypowiedzi.

Mamy pełne prawo do krytyki i wszechstronnej oceny osób publicznych.

 Wolność wypowiedzi jest fundamentalną wartością w społeczeństwie demokratycznym i jako zasada została wyrażona w art. 54 ust. 1 Konstytucji, a także w art. 10 ust. 1 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r

 Art. 54 Konstytucji RP

 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

  Art. 31. Konstytucji RP

 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

 Artykuł 10 ust. 1 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności Wolność wyrażania opinii

 1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych,telewizyjnychlubkinematograficznych.
2. Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej.

 W jej ramach co do zasady powinno dochodzić do nieskrępowanej wymiany myśli i poglądów na temat wszelkich zjawisk społecznych, które budzą lub mogą wzbudzić zainteresowanie społeczeństwa.

 Działalność każdego organu państwa może, a nawet powinna być oceniana przez dziennikarzy, którzy przekazując ogółowi informacje na temat ewentualnych nieprawidłowości czy wręcz patologii życia publicznego niejako z ramienia społeczeństwa sprawują kontrolę nad prawidłowością funkcjonowania instytucji państwowych.

 Krytyka polega na zakomunikowaniu osobie lub osobom trzecim oceny dzieła, działalności lub postępowania innej osoby, instytucji lub zrzeszenia. Krytykujący wypowiada dodatni lub ujemny sąd według przyjętej przez siebie miary podstawowej. Wypowiedź krytyczna może być z kolei przedmiotem oceny i wymiany poglądów, daje możność wykazywania błędów tej oceny jak i przyjętej miary podstawowej. (…) Wypowiedzi krytyczne i zawarte w nich ujemne oceny nie powinny dotyczyć osoby, lecz jej dzieła lub funkcji, jaką pełni w określonym układzie społecznym. Piastowanie stanowiska, wykonywanie zawodu lub rodzaju działalności jest funkcją mającą walor dla społeczeństwa, a sposób, w jaki funkcja ta jest wykonywana, nie może być dla społeczeństwa obojętny i dlatego nie może nie podlegać krytyce. (…) Nie można natomiast uznać za niekaralną krytykę, gdy sprawca przy sposobności krytyki, ale nie w integralnej rzeczowej z nią łączności, dopuszcza się zamachu na dobre imię drugiego.

 Wynika z tego, że możesz oceniać nawet bardzo krytycznie, ale raczej daj pokój autorowi. Krytykuj utwór, ale nie twórcę!

 Można krytykować wszystko i wszystkich, ale nie można innych obrażać, ani ich pomawiać.

 Inaczej należy traktować wolność słowa w sferze prywatnej, inaczej zaś w sferze życia publicznego. W tej ostatniej zakres wolności słowa musi być szerszy, a osoby uczestniczące w życiu publicznym muszą liczyć się z krytyką, gdyż świadomie i w sposób nieunikniony wystawiają swe słowa i działania na reakcję społeczeństwa. Krytyka jako wkład w formę debaty publicznej, a zarazem kontrola osób sprawujących stanowiska publiczne jest niezbędna w demokratycznym państwie prawa.

 Osoby podejmujące działalność publiczną w sposób nieunikniony wystawiają się na kontrolę i reakcję ze strony opinii publicznej, w tym prasy i mediów.

 Polityk musi się liczyć z ostrzejszą krytyką swych słów oraz działań – szczególnie tych, które podejmuje w życiu publicznym, co z kolei stanowi emanację demokratycznego państwa prawa.

 To, że można publicznie wypowiedzieć niemal wszystko, nie oznacza, że tak powinno się robić. Brak refleksji na temat tego, kogo i w jaki sposób może urazić dana wypowiedź, sprzyja zjawisku mnożenia się negatywnych i obraźliwych przekazów w Internecie. Za każdym razem, gdy decydujemy się na publiczną wypowiedź powinniśmy  zastanowić się nad jej formą i treścią. Krytyka z zachowaniem postawy szacunku wobec drugiej osoby jest pewną sztuką, wymagającą szczególnej uwagi.

 Wolność słowa to prawo do mówienia tego, co się myśli. Inne osoby powinny szanować to, co mówisz. Oznacza to też, że wypowiedzi innych powinny być również uszanowane przez ciebie. Nawet jeśli się z nimi nie zgadzasz.

 Wolność słowa jest jedną z najcenniejszych wartości w społeczeństwach demokratycznych. Jest to prawo do publicznego wyrażania własnych poglądów i myśli oraz do ich szanowania przez inne osoby. Wielu z nas z trudnością wyobraża sobie życie w świecie, gdzie wolność słowa nie jest szanowana.

 

Share

Dodaj komentarz

1. Dodając komentarz na TVORNETA.PL akceptujesz poniższy regulamin.
2. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób komentujących.
4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu TVORNETA.PL treści o charakterze reklamowym oraz komentarzy, które zawierają linki do prywatnych stron www.
4. Użytkownik ma prawo komentować, wyrażać swoją opinię oraz dyskutować i nie zgadzać się z czyjąś opinią.
5. Użytkownik nie ma natomiast prawa używać wulgaryzmów oraz obrażać innych osób. Wszelkie wulgarne komentarze będą usuwane.
6. Opinie i uwagi do redakcji TVORNETA.PL należy kierować na adres e-mail przez zakładkę kontakt. Uwagi zamieszczane w komentarzach będą usuwane.
7. W przypadku stwierdzenia przez użytkownika portalu TVORNETA.PL treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, wulgarne, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etyczne oraz propagujących przemoc i łamanie prawa, osoba zainteresowana może zwrócić się do TVORNETA.PL z prośbą o usunięcie w/w treści.
8. Komentarze będą widoczne po zatwierdzeniu przez administrację.

Kod antyspamowy
Odśwież

VIDEO - WYDARZENIA

Reklama Krawcowa 01

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3

Serwis ogumienia-prostowanie felg--ok

Perwejnis reklama3

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2

Reklama_Widok2